Podmienky ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť  

o ochrane osobných údajov 

v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

balance you, s. r. o., so sídlom Kúpeľná 1743/49, Bojnice 972 01, IČO: 52 994 023, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č.  39962/R, kontaktné údaje: email: balanceyousro@gmail.com, telefónne číslo: 0905 180 337, (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o ochrane osobných údajov“) zdelením nižšie uvedených informácií.

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

2.1 Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. 

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy (najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo a pod.).

2.2 Účel: splnenie zákonnej povinnosti

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám napr. na daňové účely a pod.

2.3 Účel: zasielanie noviniek, informácií o doplnkoch a nového sortimentu k zakúpenému alebo zhotovenému tovaru/k poskytnutej službe

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať svojich zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách, informáciách, o doplnkoch a novom sortimente k zakúpenému alebo zhotovenému tovaru.. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií, prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby, nakoľko do súkromia dotknutej osoby je zasiahnuté v minimálnej miere a to obdržanie notifikácie na emailovú adresu, ktorú použil v rámci zmluvnej komunikácie s prevádzkovateľom. K spracúvaniu emailovej adresy na tento účel prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

2.4 Účel: zasielanie noviniek, informácií o doplnkoch a nového sortimentu k zakúpenému alebo zhotovenému tovaru/poskytnutej službe 

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Elektronické zasielanie obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že pokiaľ prejaví záujem o zasielanie notifikácií, bez toho aby s prevádzkovateľom uzavrela zmluvu, bude spracúvať jeho emailovú adresu, na ktorú bude vyžiadané informácie zasielať po dobu 60 mesiacov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a nariadeniu GDPR.

2.5. Účel: propagácia prevádzkovateľa na webe, v tlačených médiách a pod. 

Právny základ: 

článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. 

2.6. Účel: spracúvanie fotografií zákazníkov prevádzkovateľa na webe, v tlačených médiách a pod. 

Právny základ: 

článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. 

3. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy a splnenia zákonnej povinnosti sú:

Advokátska kancelária, Poštový prepravca, štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje za účelom zasielania noviniek, informácií o doplnkoch a nového sortimentu k zakúpenému alebo zhotovenému tovaru sú:  

Predajca, Poštový prepravca, zhotoviteľ (tlačiareň), účtovník.

4. Doba uchovávania osobných údajov 

V prípade spracúvania osobných údajov za účelom uzatvorenej zmluvy a splnenia zákonnej povinnosti je doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany a splnenie zákonnej povinnosti; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na základe zákona a za účelom archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu. Všeobecná premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka je 3 roky; prevádzkovateľ je teda oprávnený spracúvať osobné údaje do 3 rokov po ukončením zmluvného vzťahu a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy.

V prípade spracúvania osobných údajov za účelom zasielania noviniek, informácií o doplnkoch a nového sortimentu k zakúpenému alebo zhotovenému tovaru je doba uchovávania 60 mesiacov.

5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • i. požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa užívateľa (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“)
  Dotknutá osoba má právo vedieť zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • ii. na opravu osobných údajov
  Prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby uchovával presné, úplné a aktuálne osobné údaje. 
 • iii. na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)
  Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä: 
  • - osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,
  • - súhlas bol odvolaný, 
  • - osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod.

Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na: 

- splnenie zákonnej povinnosti, 

- na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

 • iv. na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä

- počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov, 

- počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania, 

- počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami.

 • v. namietať spracúvanie osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 • vi. na prenosnosť osobných údajov 
  Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.
 • vii. odvolať súhlas
  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
 • viii. podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán
  Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

Kupujúci a záujemca ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu balanceyousro@gmail.com, telefónne číslo 0905 180 337, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

6. Zákonná alebo zmluvná požiadavka 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje len na účel uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy a splnenie zákonnej povinnosti, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho. 

Späť do obchodu